Vēja parki Dienvidkurzemē

Vairāku gadu garumā veicot padziļinātu teritoriālo izpēti Latvijā, Dienvidkurzemes reģions ir uzrādījis augstu potenciālu vēja parka attīstībai. Tajā visa gada garumā ir augstas vēja plūsmas, kas ļauj izveidot rentablu, ekonomiski pamatotu vēja parku, sniedzot ieguvumus visai Latvijas sabiedrībai. 

Plānotie vēja parki – “Alokste wind”, “Minde wind” un “Peivika wind” spētu saražot līdz pat 2000 GWh zaļās enerģijas.

 

Plānotā vēja parka teritorijā neatrodas dzīvojamās ēkas, sabiedriski nozīmīgas būves un ar saimnieciskās darbības veikšanu saistītas būves. No kopējās platības apbūvētā teritorija aizņems nelielu daļu, apkārtnē saglabājot gan mežu, gan lauksaimniecības zemes. Tāpat plānotā vēja parka teritoriju nešķērso nozīmīgi infrastruktūras objekti kā valsts galvenie un reģionālie autoceļi, dzelzceļa līnijas, kā arī teritorijā neatrodas nozīmīgas ūdenstilpnes un to nešķērso lielas upes.

 

Attālums no plānotajām vēja elektrostacijām līdz tuvākajiem ciemiem būs lielāks par 2 km un dzīvojamās mājas no stacijām neatradīsies tuvāk par 800 m. 

 

Vēja parkā uzstādāmo vēja staciju modelis un tehniskie raksturlielumi vēl nav noteikti, taču vēja parkā tiks uzstādītas nozarē modernākās vēja elektrostacijas. 

Ko Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadiem nozīmēs vēja parka izveide?

Vēja parka izveide sniegs būtisku pienesumu Latvijas kopējā tautsaimniecībā un atsevišķi arī katra novada iedzīvotājiem:

  • Attīstīta ceļu infrastruktūra vēja parku tuvumā kā piebraucamie un koplietošanas ceļi
  • Eolus apņemas izvēlēties Kurzemes reģiona uzņēmumus ar atbilstošu pieredzi un kapacitāti parka būvniecības laikā
  • Tiks radītas darba vietas kvalificētiem novada iedzīvotājiem vēja parka būvniecības un tā ekspluatācijas laikā 
  • Valsts budžeta papildināšana ar nodokļu maksājumiem
  • Tiks radīts būtisks pienesums Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsmē, samazinot enerģijas importu un veicinot vietējo ražošanu
  • Enerģijas tirgus stabilizēšana un pozitīva ietekme uz kopējo elektroenerģijas tirgu, potenciāli samazinot elektrības cenas
  • Vēja enerģijas izmaksas ir prognozējamas visā vēja parka dzīves ciklā, sākot no tā uzstādīšanas brīža, ļaujot nodrošināt labāku cenu par katru kWh

Kopā ar citiem nozares pārstāvjiem, valsts institūcijām un pašvaldībām “Eolus” apņemas turpināt darbu, lai veicinātu izpratni par vēja enerģiju kopumā un ievērotu augstus standartus.

 

Lielākais sasniegums Latvijai būs tās virzība uz klimatneitrālu valsti un nacionālo klimata mērķu sasniegšanu, panākot lielāku enerģētisko drošību un neatkarību no ārējiem piegādātājiem. 

Kāpēc izvēlēta teritorija Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados?

Vairāku gadu garumā, veicot padziļinātu teritoriālo izpēti Latvijā, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadu reģions ir uzrādījis augstu potenciālu vēja parka attīstībai. Tajā visu cauru gadu ir augstas vēja plūsmas, kas ļauj izveidot rentablu, ekonomiski pamatotu vēja parku, sniedzot ieguvumus visai Latvijas sabiedrībai.

Par vēja parku “Peivikawind”/”Mindewind”/”Alokstewind”

Kopējā teritorijas platība

~74 km²

Plānotais vēja turbīnu skaits

līdz 80

Vienas turbīnas jauda

virs 6 – 8 MW

Apkārtnē tiks saglabāts mežs un lauksaimniecības zeme

Dzīvojamās mājas no stacijām ne tuvāk par

800 m

Parka saražotais elektroenerģijas apjoms gadā

2000 GWh

Ieguvumi Dienvidkurzemes novadam:

Vēja parka attīstīšanas laikā Eolus ir svarīgi sadarboties ar vietējo kopienu, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti izvirzīt savus pārstāvjus kopīgam darbam.

 

Aicinām aktīvi iesaistīties ar saviem ierosinājumiem projekta veiksmīgai īstenošanai!